TŁUMACZENIA PISEMNE

Tłumaczenia pisemne z prostym układem i formatowaniem jest polecane przy tłumaczeniu tekstów, w których tekst nie zawiera skomplikowanych tabel, grafiki czy rysunków i nie wymaga dodatkowych prac. Są to tłumaczenia tekstów dostarczonych lub wskazanych przez Klienta, które opracowane są w dowolnej formie pisemnej. Dla poprawnego tłumaczenia tłumacz powinien od początku pracy dysponować całością tekstu. Efektem pracy tłumacza jest w tym przypadku tekst w innym języku, który wiernie odpowiada oryginałowi. Tłumacz nie jest zobowiązany do tłumaczenia dosłownego, lecz ma za zadanie oddać wiernie sens tekstu źródłowego zgodnie z naturą i specyfiką obu języków. Z drugiej strony nie wolno mu "tworzyć nowego tekstu" przez dodawanie treści i znaczeń, których tekst oryginalny nie zawiera. Jednostką rozliczeniową jest tzw. strona umowna tzn. 1800 znaków ze spacją, co z grubsza odpowiada stronie formatu A4 luźno zapisanej czcionką 12. Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie (litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia itp.) oraz uzasadnione budową zdań przerwy między nimi.


Tłumaczenia pisemne ze złożonym układem i grafiką jest polecane przy tłumaczeniu które jest stosowane do tekstów zawierających skomplikowane rysunki, tabele, grafiki oraz złożony styl formatowania dokumentu W szczególności ten typ tłumaczenia jest zalecany podczas tłumaczenia tekstów prawniczych, medycznych, ekonomicznych, naukowych, itp.

TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE

Tłumaczenie przysięgłe to specjalny rodzaj tłumaczenia. Jego specyfika polega na tym, że tłumaczony jest każdy element występujący w oryginale, w tym: pieczęcie, dopiski, odnośniki itp. zgodnie z przepisami o tłumaczeniach przysięgłych. Tłumaczenie jest wykonywane lub uwierzytelniane pieczęcią przez tłumacza przysięgłego, który zostaje nim na mocy mianowania przez Ministra Sprawiedliwości i staje się osobą zaufania publicznego. Pieczęć, którą dysponuje tłumacz przysięgły jest specjalną pieczęcią wydaną mu na wniosek Ministra Sprawiedliwości przez Mennicę Państwową. Tłumaczenia przysięgłe to dokumenty akceptowane w urzędach, sądach, podczas przetargów. Niejednokrotnie jest to warunek konieczny do zaakceptowania ich ważności przy składaniu ich w większości polskich urzędów. Przykładami takich dokumentów są: akty urodzenia, ślubu, zgonu, zaświadczenia o niekaralności, akty notarialne, pełnomocnictwa i umowy, dyplomy i świadectwa szkolne - wszystkie one muszą być przetłumaczone i uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego. Teksty przeznaczone do tłumaczenia przysięgłego powinny zostać dostarczony tłumaczowi w oryginale, jeżeli zostanie dostarczona kopia lub skan, tłumacz jest obowiązany umieścić informację, że tłumaczył z kopii. Jedna strona tłumaczenia przysięgłego to 1125 znaków ze spacjami według wskazań edytora tekstu. Każda rozpoczęta strona jest liczona jako cała. Uwierzytelnienie już przetłumaczonego tekstu kosztuje 50% stawki. Tłumaczenie przysięgłe zawsze jest w postaci wydruku opatrzonego pieczęcią i dlatego musi zostać przekazane Klientowi pocztą kurierską, zwykłą, lub zostaje odebrane osobiście. Każde tłumaczenie przysięgłe zawiera datę i numer repertorium, jak i wspomnianą już pieczęć.

TŁUMACZENIA SPECJALNE

Jest to grupa tłumaczeń, których tematyka związana jest z konkretną wyspecjalizowaną dziedziną, a używany zasób słownictwa wykracza poza powszechnie rozumiany zakres słownictwa życia codziennego W przypadku tłumaczeń o szczególnym stopniu trudności wymagających znajomości słownictwa branżowego, należy prosić klienta o konsultacje z osobą zlecającą lub innym przedstawicielem zleceniodawcy w celu konsultacji dotyczących zakresu słownictwa użytego w tłumaczeniu.


TŁUMACZENIA WWW

Tłumaczenia stron WWW wykonywane są przez osoby, które poza doskonałą znajomością języka zajmują się tłumaczeniami z danej dziedziny i posiadają dodatkowo znajomość języka Internetu, która gwarantuje pozytywny odbiór czytanej treści.Tłumacz strony internetowej może sam stworzyć witrynę w języku obcym zawierającą informacje przedstawione przez klienta, lub dokonać przekładu treści istniejącej już strony WWW.Zwykle nowo powstała obcojęzyczna strona jest tak przygotowana od strony technicznej, aby można ją było od razu umieścić na serwerze.

de
gb
fr
hi
wl
cz